• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดในหญิงวัยเจริญพันธุ์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศึกษาการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดในหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15-45 ปี จำนวน 300 คน ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

จากการศึกษาพบว่า ร้อยละ 92.7 รู้จักวิธีคุมกำเนิดโดยใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด เหตุผลที่เลือกใช้วิธีนี้ ร้อยละ 68.8 เห็นว่าสะดวก ส่วนร้อยละ 65.6 เห็นว่าหาซื้อง่าย ส่วนการรับรู้วิธีใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดนั้นร้อยละ 64.5 ทราบจากร้านขายยา ร้อยละ 82.5 อ่านจากเอกสารกำกับยา


อย่างไรก็ตามผลการศึกษาชี้ว่า มีเพียงร้อยละ 53.6 เท่านั้นที่ใช้ยาถูกวิธี ปัญหาที่เจอส่วนใหญ่คือ การเริ่มต้นกินยาอย่างไม่ถูกวิธี และไม่ทราบการปฏิบัติตนเมื่อเกิดกรณีลืมกินยาจากกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด พบว่ามีจำนวนมากถึงร้อยละ 8.9 ที่เคยมีประวัติตั้งครรภ์ขณะใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดเนื่องจากการลืมกินยา

อาจารย์ปิยะวัน วงษ์บุญหนัก อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ ให้ความเห็นว่า แม้ผู้หญิงส่วนใหญ่จะรู้จักการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด แต่บางครั้งอาจได้รับข้อมูลหรือคำแนะนำเรื่องวิธีใช้ที่ถูกต้องยังไม่ครบถ้วน การเริ่มต้นกินยาคุมกำเนิดชนิดเม็ดที่ถูกต้องนั้น ให้เริ่มวันแรกที่ประจำเดือนมา หรืออย่างช้าคือเริ่มต้นไม่เกินวันที่ 5ของประจำเดือน

กรณีเริ่มกินยาแผงแรก ให้ใช้วิธีคุมกำเนิดอื่น เช่น ใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วยในช่วง 2 สัปดาห์แรก
กรณีลืมกินยาหากลืม 1 เม็ด ให้กินยานั้นทันทีที่นึกได้ และกินเม็ดถัดไปตามปกติ ถ้าลืมมากกว่า 1 เม็ด ให้อ่านคำอธิบายในเอกสารกำกับยาอย่างละเอียด เพื่อให้คงผลในการคุมกำเนิดและต้องใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วย หรืองดการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลา 7 วัน

การใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมไทยยังไม่ยอมรับ บ่อยครั้งนำไปสู่การทำแท้งเถื่อน คลอดแล้วทิ้ง หรือไม่มีความพร้อมที่จะดูแลเด็ก
ดังนั้น จึงควรมีแนวทางในการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยการเผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดที่ใช้อย่างแพร่หลาย ให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม
 

ข้อมูล : หัวเฉียวโฟกัส (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

 

ข้อมูลสื่อ

368-006
นิตยสารหมอชาวบ้าน 368
ธันวาคม 2552
กองบรรณาธิการ