• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

54 ผลงานเด่น สู่ทศวรรษที่ 2 แห่งการจัดตั้งสถาบันลูกโลกสีเขียว

จากโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ต่อเนื่องมาถึง "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ที่ได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุน เป็นกำลังใจ ยกย่องและเผยแพร่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบุคคลและกลุ่มบุคคล เพื่อให้เป็นที่รับรู้สู่สังคมในวงกว้าง เป็นเยี่ยงอย่างของการประกอบสิ่งดีงามในสังคมไทย เป็นแบบอย่างในการนำไปประยุกต์ใช้ และกระตุ้นให้เกิดการสร้างผลงาน สร้างเครือข่ายแห่งการอนุรักษ์ให้ยั่งยืนต่อไป 


ถึงปลายปี 2552 ที่ผ่านมา รางวัลลูกโลกสีเขียวดำเนินการมาเป็นครั้งที่ 11 แล้ว กำลังจะก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 มีพิธีประกาศผลและมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 11 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. โดยมีนายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลลูกโลกสีเขียว เป็นประธานในพิธี ประจำปี พ.ศ.2552 ในหัวข้อ "วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า" 


นายอานันท์ กล่าวถึงการมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 11 นี้ว่า เป็นการก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 อย่างเต็มภาคภูมิ รางวัลนี้เป็นที่ยอมรับจากสังคมในวงกว้างตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างชาวบ้าน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาคม และชุมชน ให้หันมาร่วมมือดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง และที่สำคัญ ยังเป็นกำลังใจแก่บุคคลและชุมชนที่มีบทบาทสำคัญในการปกป้องทรัพยากรป่าไม้อันทรงคุณค่าสืบไปสู่รุ่นลูกหลาน 


 การก้าวสู่ความยั่งยืนในทศวรรษที่ 2 นี้ ทางคณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว และ ปตท. จะผลักดันให้รางวัลลูกโลกสีเขียว ก้าวไปเป็น "สถาบันลูกโลกสีเขียว" เพื่อมุ่งหน้าสร้างสรรค์การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า และระบบนิเวศให้คงอยู่คู่สังคม และลูกหลานเราอย่างยั่งยืนตลอดไป


การประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 11 แบ่งผลงานออกเป็น 7 ประเภท มีผลงานจากการรับสมัครและสรรหาทั้งสิ้น 1,017 ผลงาน ผ่านการคัดกรองจากคณะทำงานในแต่ละภูมิภาคและคณะกรรมการคัดเลือกก่อนส่งให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณา และได้ 54 ผลงานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับรางวัลแต่ละประเภท คือ ประเภทชุมชน 9 รางวัล ประเภทบุคคล 10 รางวัล ประเภทกลุ่มเยาวชน 9 รางวัล ประเภทงานเขียน 4 รางวัล ประเภทความเรียงเยาวชน 12 รางวัล ประเภทสื่อมวลชน 4 รางวัล และรางวัล "สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปีแห่งความยั่งยืน" 6 รางวัล ซึ่งจะได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล


นอกจากพิธีมอบรางวัลแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมและการเสวนาที่น่าสนใจมากมาย เช่น การแสดงนิทรรศการผลงานผู้ได้รับรางวัล การเสวนาเรื่อง "กลไก...ไม่ไกลตัว: การใช้สิทธิชุมชนเพื่อจัดการฐานทรัพยากรของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม" รวมทั้งการแสดง 4 ภาคจากเครือข่ายลูกโลกสีเขียวอีกด้วย
 

ข้อมูลสื่อ

369-008
นิตยสารหมอชาวบ้าน 369
มกราคม 2553
กองบรรณาธิการ