• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

Creatinine Clearance : ความสำเร็จครั้งแรกในไทยกับโปรแกรมปรับขนาดยาผู้ป่วยโรคไตของนักศึกษาเภสัชฯ ม.หัวเฉียว

"โปรแกรมคำนวณค่า Creatinine Clearance เพื่อเชื่อมต่อกับการปรับขนาดยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่อง" เป็นโปรแกรมแรกที่คิดค้นได้สำเร็จในประเทศไทย โดยนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) คือ นศภ.ธาวินี พงษ์ชมพร นศภ.ภัทร นิลสุข และ นศภ.สุธาบดี ชัยเดช ทั้ง ๓ ทดลองโดยให้เภสัชกรจำนวน ๒๗ ราย ได้ใช้จริงในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ ช่วยอำนวยความสะดวกในการรักษาผู้ป่วย ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาปีสุดท้ายนำวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำโครงการที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการและสังคม

รศ.ดร.จันทรา ชัยพานิช รองอธิการบดีและคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวว่า "นักศึกษาใช้เวลาพัฒนาโปรแกรม ๘ เดือน โดยเริ่มคิดหัวข้อและค้นคว้าหาข้อมูลจากตำราต่างๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของเภสัชกรผู้ใช้ และสร้างสรรค์เพื่อให้ผลงานใช้ประโยชน์ได้จริงกับผู้ป่วยโรคไต จากนั้นจึงเขียนโปรแกรม จัดพิมพ์ข้อมูลยา คู่มือการใช้งาน และออกแบบรูปลักษณ์ หน้าตาโปรแกรมให้ง่ายต่อการใช้งาน"

เภสัชกร ดร.วิรัตน์ ทองรอด อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการกล่าวว่า "โปรแกรมคำนวณ Creatinine Clearance เพื่อปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคไตนี้ได้จดลิขสิทธิ์ไว้ หากหน่วยงานหรือองค์กรใดสนใจเข้าชมผลงานหรือสนับสนุนการจัดทำโครงการพิเศษต่างๆ ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เพื่อต่อยอดทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และผู้ป่วย สามารถติดต่อมาได้ที่คณะเภสัชศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โทรศัพท์ ๐ ๒๓๑๒ ๖๓๐๐ ต่อ ๑๑๗๑" 


นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว คณะเภสัชศาสตร์ยังมีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น การจัดทำตำรับยาใหม่ โครงการใช้สมุนไพรมาทำยา โดยศึกษาฤทธิ์ของยาและสมุนไพร โครงการวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเครื่องสำอาง และการศึกษาการใช้ยาของชุมชนซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างอาจารย์ ชุมชน และผู้ประกอบการ
 

ข้อมูลสื่อ

371-008
นิตยสารหมอชาวบ้าน 371
มีนาคม 2553
กองบรรณาธิการ