• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

นพ.กิติภูมิ จุฑาสมิต แพทย์ดีเด่นในชนบท ปี'๕๒

ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวประกาศผลและมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี ๒๕๕๒ ร่วมกับ รศ.นพ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์ ประธานคณะกรรมการการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบท โดยมี รศ.นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ เป็นผู้ดำเนินการ

ผลการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี ๒๕๕๒ คณะกรรมการฯ ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ตัดสินให้
นพ.กิติภูมิ จุฑาสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช รุ่น ๙๒ เป็นผู้ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี ๒๕๕๒

รางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท คณะกรรมการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๑๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง  สนับสนุน ให้กำลังใจ และประกาศเกียรติคุณแพทย์ในชนบทที่มีผลงานดีเด่นและเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนแพทย์ และนักศึกษาแพทย์ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ผู้ซึ่งจะต้องไปปฏิบัติงานในชนบท  เพื่อประโยชน์อันสูงสุดแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับแพทย์ผู้รับรางวัลนั้นจะได้รับเกียรติให้แสดงปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ เพื่อเป็นเกียรติและอนุสรณ์แด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.อุดม โปษะกฤษณะ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้มีเจตนารมณ์ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของแพทย์ในชนบทด้วยดีตลอดมา นอกจากนี้ ยังได้รับโล่และเงินรางวัลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและผู้ให้การสนับสนุนสมทบเงินเป็นกำลังใจในการทำความดีเพื่อสังคม

สำหรับการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบทของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนั้น ประกอบด้วยการพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ หลายประการ ได้แก่ การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การบริหาร มนุษยสัมพันธ์ ความเสียสละ ความสนใจใฝ่รู้ในวิชาการ ความเป็นผู้นำที่ดีและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ในชนบทติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี ทั้งนี้ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกแพทย์ผู้มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยในปี ๒๕๕๒ มีการเสนอชื่อแพทย์ที่ปฏิบัติงานในชนบทให้คณะกรรมการฯ พิจารณาจำนวน ๒๖ ราย เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงได้เดินทางไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงานขั้นสุดท้ายจำนวน ๒๐ ราย ในการเดินทางไปครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้สัมภาษณ์แพทย์ ผู้ร่วมงาน และผู้มารับบริการ ตลอดจนได้เยี่ยมชมผลงานและโรงพยาบาลดังกล่าว ในที่สุดคณะกรรมการฯ ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ นพ.กิติภูมิ จุฑาสมิต  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี ๒๕๕๒


รศ.นพ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์
ประธานคณะกรรมการการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบท เผยว่า "นพ.กิติภูมิเป็นแพทย์ผู้เสียสละ มีอุดมการณ์มุ่งมั่น ทุ่มเท อุตสาหะ ดูแลเอาใจใส่ประชาชนในพื้นที่ชนบทอย่างต่อเนื่อง  จากสภาพภูมิประเทศ อำเภอภูสิงห์เป็นอำเภอชายแดนของจังหวัดศรีสะเกษ ที่อยู่ห่างไกล แห้งแล้ง กันดารในฤดูแล้ง หากแต่ นพ.กิติภูมิสามารถอำนวยประโยชน์การบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนได้อย่างครอบ คลุมตรงตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของทางราชการ เป็นที่รักและที่พึ่งของประชาชนในอำเภอภูสิงห์โดยทั่วกัน รวมถึงผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างมีมนุษยธรรม และพร้อมเผชิญความขัดข้องยามสถานการณ์ชายแดนไม่ราบรื่น นอกจากนี้ ยังพอใจใช้ชีวิตอย่างสมถะเรียบง่าย เป็นตัวอย่างของความพอเพียง และปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กอย่างมีความสุข ทั้งยังพัฒนาการดูแลสุขภาพของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า ๒๐ ปี"

 

ข้อมูลสื่อ

378-006
นิตยสารหมอชาวบ้าน 378
ตุลาคม 2553
กองบรรณาธิการ