• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สานต่อเจตนารมณ์ "หมอสงวน" บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ พร้อมมอบรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น ปี ๒๕๕๒

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับมูลนิธิมิตรภาพบำบัด จัดงาน "มิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์" โดยมี นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายเรื่อง "เยียวยา โรค และโลก ด้วยมิตรภาพบำบัด"

นายแพทย์วินัย สวัสดิวร
เลขาธิการ สปสช .กล่าวว่า "สปสช. เห็นความสำคัญเรื่องการดูแลมนุษย์ทั้งกายและใจควบคู่กันไป มีการส่งเสริมกิจกรรมมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อเยียวยาจิตใจอันจะมีผลต่อร่างกายร่วมกัน และการส่งเสริมแนวทางของจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคม ซึ่งเรื่องนี้นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ทุ่มเทตั้งแต่เป็นเลขาธิการ สปสช. ซึ่งมีแนวทางสำคัญอย่างหนึ่งที่ได้ฝากให้คนข้างหลังดำเนินการต่อก่อนจะเสียชีวิต"


นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
ประธานมูลนิธิมิตรภาพบำบัด กล่าวต่อว่า "ผลที่จะเกิดขึ้นจากการจัดงานครั้งนี้จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในระบบบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เกิดอาสาสมัครและผู้ป่วยที่มีการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม เกิดเครือข่ายมิตรภาพบำบัดทั้งในและต่างประเทศ เกิดสังคมอบอุ่นและเอื้ออาทร และอาสาสมัคร หน่วยงานที่มีผลงานมิตรภาพบำบัดดีเด่นได้รับการเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่สาธารณะ เป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างแก่อาสาสมัครอื่นๆ ต่อไป"


ภายหลังการเปิดงานมีพิธีมอบรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประจำปี ๒๕๕๒ ซึ่งมี ๔ รางวัล ประกอบด้วย ๑.ประเภทผู้ป่วยอาสาสมัครมิตรภาพบำบัดดีเด่น ได้แก่ นางมาลินี ใหลสกุล ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ๒.ประเภทเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมิตรภาพบำบัดดีเด่น ได้แก่ นางกานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ พยาบาลรังสีรักษา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ๓.ประเภทหน่วยงานสนับสนุนงานมิตรภาพบำบัดดีเด่น ได้แก่ กลุ่มพยาบาล โรงพยาบาลสุโขทัย และ ๔.ประเภทสื่อสนับสนุนงานมิตรภาพบำบัดดีเด่น ได้แก่ รายการ "คนค้นฅน" บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด

 

 

 

 

ข้อมูลสื่อ

373-006
นิตยสารหมอชาวบ้าน 373
พฤษภาคม 2553
กองบรรณาธิการ