• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ความสุขปีใหม่ ๒๕๔๘


ขออวยพรให้ท่านผู้อ่านตลอดจนคณะผู้จัดทำหมอชาวบ้านทุกท่านประสบความสุขสวัสดีในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๔๘
ขอให้มีสุขภาพดีและอายุยืน สุขภาพเป็นสิ่งที่มีค่าที่ทุกคนควรสร้างเสริมให้มีขึ้นและหวงแหน สุขภาพไม่ดีเป็นการเสียโอกาสชีวิตเป็นอย่างยิ่ง

ปัญหาใหญ่ของมนุษย์คือรู้ว่าอะไรดีแต่ไม่ทำ

หมอชาวบ้านทำหน้าที่บอกท่านว่าอะไรดี แต่การทำท่านต้องทำเอง การที่จะทำได้ต้องการพลังแห่งความตั้งใจจริง
ถ้าท่านรู้ว่าอะไรดีแต่ไม่ทำ ขอให้ใช้โอกาสแห่งวันขึ้นปีใหม่นี้รวบรวมกำลังใจ ทำให้ได้
ทางพระท่านมีคำว่า อินทรีย์ ๕ พละ ๕ ประกอบด้วย ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา
ขอให้ท่านเจริญด้วยอินทรีย์ ๕ พละ ๕ มีพลังแห่งการทำเรื่องดีๆ อันเป็นมงคลชีวิต

คนไทยและมนุษย์ทั่วโลกยังจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคแห่งความสุขและความสงบอีกมาก ขอให้ตั้งใจไว้ให้ดี พยายามสร้างความดี
และถักทอความดีในกันและกัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในชีวิตและสังคม ในสังคมมีเชื้อโรคร้าย หรือเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่ง
แต่ถ้าสังคมมีภูมิคุ้มกัน เชื้อโรคหรือเซลล์มะเร็งก็ไม่สามารถลุกลามก่อให้เกิดโรคได้

ขอให้ท่านมีมงคลชีวิต และมงคลสังคมเป็นภูมิคุ้มกัน อยู่เป็นสุขๆ และมีความเมตตาต่อกันและกัน

ข้อมูลสื่อ

309-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 309
มกราคม 2548
ศ.นพ.ประเวศ วะสี