• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"
                                                                                                                พระปฐมบรมราชโองการ


เดือนมิถุนายน ๒๕๔๙ นี้ ตรงกับเดือนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชย์ ครบ ๖๐ ปี จึงมีการเฉลิมฉลองวาระสำคัญนี้

ด้วยประการต่างๆ ที่สำคัญที่สุดน่าจะอยู่ที่ประชาชนไทยระลึกถึงพระปฐมบรมราชโองการที่อัญเชิญมาไว้ข้างต้น แผ่นดินต้องมีธรรมหรือความถูกต้อง ครองประโยชน์สุขของมหาชนจึงจะเกิดขึ้นได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองพระองค์ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งว่า จะทรงตั้งอยู่ในความถูกต้อง ถ้าผู้ปกครองไม่ตั้งอยู่ในความถูกต้อง บ้านเมืองจะระส่ำระสายวุ่นวายจนวิกฤติ ขณะนี้บ้านเมืองระส่ำระสายวุ่นวายและเหน็ดเหนื่อยกันทั่วไปไม่เว้นแม้แต่พระเจ้าอยู่หัว เพราะผู้มีอำนาจไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรม คนไทยควรจะต้องถือเป็นการเรียนรู้ครั้งใหญ่ว่าศีลธรรม หรือความถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าปราศจากศีลธรรมแล้วบ้านเมืองจะติดขัด พัฒนาต่อไปไม่ได้ เรามีคอร์รัปชันและความไม่ถูกต้องอื่นๆ เต็มบ้านเต็มเมืองที่กัดกร่อนประเทศอยู่ ถ้าเราไม่สามารถขจัดโรคคอร์รัปชันและความไม่ถูกต้องออกไป ประเทศจะลำบากมากขึ้นเรื่อยๆ

ในโอกาสแห่งการครองราชย์ครบ ๖๐ ปี ของธรรมราชาพระองค์นี้ คนไทยควรทบทวนตัวเองครั้งใหญ่ที่สุดว่าทำไมแผ่นดินไทยจึงมีความไม่ถูกต้องครองอยู่ทั่วไป และจะแก้ไขได้อย่างไร โดยศีลธรรมจะต้องเป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา การสื่อสาร หรืออะไรอื่น ให้แผ่นดินมีธรรมครอง เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน สมตามพระปฐมบรมราชโองการ

ข้อมูลสื่อ

326-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 326
มิถุนายน 2549
ศ.นพ.ประเวศ วะสี