• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

๖ โรคฤดูร้อน...ตัวอันตราย

กระทรวงสาธารณสุขเตือนภัยระวัง ๖ โรคฤดูร้อน  ที่มาจากการปนเปื้อนของน้ำและอาหาร  สั่งการทุกจังหวัดจัดตั้ง "มิสเตอร์คลีน"  ตรวจตลาดสดและร้านอาหาร

นายพินิจ  จารุสมบัติ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ชี้ถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่เกิดขึ้นในฤดูร้อนว่า  ฤดูร้อนเป็นช่วงที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรค ๖ ชนิด ได้แก่  อุจจาระร่วง  อาหารเป็นพิษ  อหิวาตกโรค  ไข้ไทฟอยด์ และพิษสุนัขบ้า  จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังเรื่องสุขอนามัยของอาหาร  น้ำดื่ม  และสัตว์เลี้ยงให้มากยิ่งขึ้น

พร้อมทั้งสั่งการให้สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศจัดตั้งมิสเตอร์คลีน  ออกตรวจความสะอาดของตลาดสด  ร้านอาหาร  และจัดทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วที่มีกว่า ๑,๒๐๐ ทีม  เตรียมความพร้อมตลอด ๒๔ ชั่วโมง  ในการติดตามควบคุมโรค  เพื่อไม่ให้โรคแพร่ระบาดในวงกว้างมากขึ้น

ขณะเดียวกันก็มีการขอความร่วมมือจากอาสาสมัครทั่วทั้งประเทศรณรงค์ทำความสะอาดทั้ง  ห้องน้ำ  ห้องส้วม  และห้องครัว  รวมทั้งรณรงค์การล้างมือ                             และการใช้ช้อนกลาง  ให้ประชาชนทุกหลังคาเรือนปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดีปราศจากโรคตลอดฤดูร้อนที่จะมาถึงนี้
 

ข้อมูลสื่อ

324-004-1
นิตยสารหมอชาวบ้าน 324
เมษายน 2549
พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร
กองบรรณาธิการ