• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อ่าน...เพื่อสุขภาพ

หนังสือ "ศิลปะแห่งความสุข" แปลจาก The Art of Happiness หนังสืออันโด่งดังไปทั่วโลกของท่านทะไล ลามะ และนายแพทย์โฮเวิร์ด ซี คัทเลอร์              ผู้แปลคือ วัชรีวรรณ ชัยวรศิลป์ สำนักพิมพ์อีเทอร์นัล อิงค์ เป็นผู้พิมพ์จำหน่ายและในพากย์ไทย พิมพ์เป็นครั้งที่ ๓ แล้ว ผู้ปรารถนาความสุขควรอ่านหนังสือเล่มนี้โดยทั่วกัน
   
อนึ่งขอเรียนว่า หนังสือเล่มนี้ได้รับลิขสิทธิ์การแปลและเป็นการแปลจริงๆ ส่วนที่ผมเล่าบนเส้นทางชีวิตจากหนังสือภาษาอังกฤษเล่มเดียวกัน ที่ใช้หัวเรื่อง "บนเส้นทางหนังสือ" นั้นเป็นการเล่าจากการอ่าน ไม่ได้แปลทั้งหมด เสริมคำของตนเองบ้าง และจะไม่รวมพิมพ์เป็นเล่มในชื่อศิลปะแห่งความสุข ให้เป็นการซ้ำซ้อนกับเล่มนี้ แต่คงจะเล่ารวมกับหนังสือเล่มอื่นๆตามหัวเรื่อง "บนเส้นทางหนังสือ"
   
มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาความสุข แต่เราไม่ได้เรียนวิชาความสุขมีแต่วิชาอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากอย่างหนึ่ง แม้นเรามีความทุกข์เป็นธรรมดาก็จริง แต่เราสามารถฝึกตัวเองให้มีความสุข ทุกคนควรจะได้ฝึกตนเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญสร้างความสุข และเป็นครูสอนให้คนอื่นสร้างความสุขเป็น เราต้องทำมาหากินเป็นธรรมดา เพื่อยังชีพ          แต่ชีพยังต้องการความสุขที่แท้จริงอันไม่ใช้เงินด้วย
   
ในโอกาสขึ้นปีใหม่นี้ ขออวยพรให้ท่านผู้อ่านพบศิลปะแห่งความสุขและช่วยให้เพื่อนมนุษย์ได้พบศิลปะแห่งความสุข
               

ข้อมูลสื่อ

321-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 321
มกราคม 2549
ศ.นพ.ประเวศ วะสี