• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สรุปบทเรียน "โครงการปีใหม่ไปให้ถึง"

"ปีใหม่ไปให้ถึง" จำนวนเหยื่อเมาแล้วขับ จาก ๓๑ จังหวัด พบว่า อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ๒๑๕ ราย มีเหยื่อเมาแล้วขับเป็นเพศชายถึง ๒๑๘ ราย
มูลนิธิหมอชาวบ้าน มูลนิธิเมาไม่ขับ และเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ร่วมกันสรุปบทเรียน "โครงการปีใหม่ไปให้ถึง" โดยมี นายแพทย์อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร เลขาธิการมูลนิธิหมอชาวบ้าน นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ และ ดร.สสิธร เทพตระการพร สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรคเป็นผู้บรรยาย
การรณรงค์ "โครงการปีใหม่ไปให้ถึง" ช่วงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ มีการแบ่งงานออกเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนที่ ๑ นำเครือข่ายเมาแล้วขับ และอาสาสมัครออกปฏิบัติการรณรงค์ตามจุดตรวจต่างๆ ส่วนที่ ๒ จัดทีมเยี่ยมที่ประกอบด้วย สสจ. ผู้แทนภาคประชาสังคม เครือข่ายเด็กและเยาวชน ออกสัมภาษณ์เหยื่อเมาแล้วขับตามจังหวัดต่างๆ โดยมีการรวบรวมข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS จากนั้นจะมีการจัดทำรายสรุป และจัดทำข้อเสนอแนะจากเหยื่อเมาแล้วขับตามจังหวัดต่างๆ
ข้อมูลจากการออกเยี่ยมและสัมภาษณ์เหยื่อเมาแล้วขับจากทั้ง ๓๓ จังหวัด โดยแบ่งเป็นภาคใต้ ๒๕ ราย ภาคเหนือ ๘๑ ราย ภาคอีสาน ๑๑๖ ราย และภาคกลาง ๔๗ ราย รวมทั้งสิ้น ๒๖๙ ราย พบว่า เป็นอุบัติเหตุจากจักรยานยนต์ถึง ๒๑๕ ราย โดยเกิดอุบัติเหตุในเวลากลางคืนถึง ๑๔๗ ราย เหยื่อจากการเมาแล้วขับเป็นเพศชายถึง ๒๑๘ ราย และจากการวิจัยของสถาบัน Sleep Research Center พบว่า ผู้ที่ดื่มสุราโดยมีการพักผ่อนไม่เพียงพอร่วมด้วยจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น
ข้อเสนอแนะหลักในการแก้ปัญหาที่ได้จากการออกเยี่ยมเหยื่อเมาแล้วขับ
๑. ควรมีการกำหนดบทลงโทษตามกฎหมายให้หนักกว่าเดิม เพื่อจะได้เกิดการตระหนักถึงโทษที่จะเกิดตามมาภายหลัง
๒. ควรปลูกจิตสำนึกเรื่องการเมาไม่ขับ  ตั้งแต่วัยเด็ก และเยาวชนรุ่นใหม่ตระหนัก อีกทั้งเข้ามามีบทบาทร่วมรณรงค์ในเรื่องนี้
๓. ควรทำการรณรงค์ทุกช่วงเวลาวันหยุดยาว เพื่อต่อยอดความสำเร็จของโครงการ และลดจำนวนของเหยื่อเมาแล้วขับ
มาตรการในการตรวจจับผู้ขับขี่ที่เมาสุรา โดยวัดจากระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เป็นผู้ขับขี่ที่เมาสุรา ในพระราชบัญญัติจราจรทางบกผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 

ข้อมูลสื่อ

323-004-1
นิตยสารหมอชาวบ้าน 323
มีนาคม 2549
พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร
กองบรรณาธิการ