• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ความสุขแบบฉับพลัน

เราเคยคุยกันมาหลายครั้งแล้วว่า สุขภาพคือสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้ง ทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ ซึ่งก็หมายถึงความ ถูกต้องทุกๆทาง ทั้งทางวัตถุ ทางร่างกาย ทางจิตใจ และทางสังคมความถูกต้องก็คือธรรมะ ความถูกต้องทุกๆทางก็คือความถูกต้องสูงสุด ความถูกต้องสูงสุดก็คือบรมธรรม สุขภาพก็คือบรมธรรม หรือความดีสูงสุด ความดีประกอบด้วย การคิดดี พูดดี และทำดี การคิดดี พูดดี และทำดี จึงเป็นสุขภาพหรือเป็นไปเพื่อสุขภาพ คนเราต้องคิด ต้องพูด และต้องทำอยู่ทุกวัน หรือเป็นปกติวิสัย การคิดดี พูดดี และทำดีเป็นปกติวิสัย ก็จะทำให้มีสุขภาวะเป็นปกติวิสัย ทุกคนล้วนต้องการความสุขแต่มักมีความทุกข์ เพราะไม่เข้าใจและไม่ชำนาญในการสร้างความสุข ทั้งๆที่ความสุขเป็นยอดปรารถนาของทุกคน แต่เราไม่เรียนวิชาสร้างความสุข เราเรียนอย่างอื่นสารพัด แต่ไม่เรียนวิธีสร้างความสุข สมัยนี้มักจะมีอะไรๆที่ทำได้ทันที หรือ “อินสแตนต์”(instant) เช่นอินสแตนต์คอฟฟี อินสแตนต์มะตูม เราจะมี “อินสแตนต์แฮปปีเนส” หรือความสุขฉับพลันกันได้บ้างหรือไม่ สิ่งที่เร็วที่สุดคือการคิด ถ้าคิดถูกต้องความสุขเกิดขึ้นทันที เราน่าจะเรียนวิธีคิดที่ถูกต้องกันบ้างดีไหม จะได้เกิดความสุขแบบฉับพลันทันที

ข้อมูลสื่อ

266-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 266
มิถุนายน 2544
ศ.นพ.ประเวศ วะสี