• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

กระแสข่าวสีเขียว

-ยาปฏิชีวนะในสัตว์ สู่โรคดื้อยาในคน
ข้อมูลจาก ศูนย์ติดตามการดื้อยา คณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากระบบการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มขนาดใหญ่ของไทย รวมทั้งประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันโรคอย่างไม่เหมาะสมและในปริมาณมาก รวมถึงสารเร่งการเจริญเติบโตให้เร็วขึ้น เพื่อให้ทันกับความต้องการของตลาด ซึ่งก่อให้เกิดเชื้อโรคดื้อยาในสัตว์ และในที่สุดก็ถ่ายทอดมาสู่คนจากการบริโภคเนื้อสัตว์ และจากการแพร่กระจายปะปนอยู่ในสภาพแวดล้อม
การแพร่ระบาดของเชื้อโรค ดื้อยาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาก โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร

ข้อมูลสื่อ

269-011-3
นิตยสารหมอชาวบ้าน 269
กันยายน 2544
กรีนเนท