• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การเผชิญการติดเชื้อเอดส์ซึ่ง ๆ หน้า พลิกร้ายให้กลายเป็นดี

การเผชิญการติดเชื้อเอดส์ซึ่ง ๆ หน้า พลิกร้ายให้กลายเป็นดี

พระกรรมฐานเมื่อแรกไปอยู่ในป่าช้ามีความกลัวผีเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเผชิญกับความกลัวซึ่ง ๆ หน้าโดยไม่หลบลี้หนีไปไหน ไม่ช้าจะหายกลัวโดยสิ้นเชิง ผู้ติดเชื้อเอดส์เผชิญกับความตายซึ่ง ๆ หน้า หลบลี้หนีไปไหนไม่ได้ บางคนหลุดพ้นจากความกลัวตายโดยสิ้นเชิง เมื่อหลุดพ้นจากความกลัวตาย ก็สงบ ใจก็สงบ กายก็สงบ เหมือนการบรรลุธรรมโดยผู้ติดเชื้อเอดส์เป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่

เมื่อมีเหตุร้ายอันใดต้องพยายามพลิกให้กลายเป็นดีเสมอ

เมื่อเราประสบปัญหา เรามักหลบหนี หรือพยายามทำร้ายหรือทำลายผู้ที่ก่อให้เกิดปัญหา แต่ถ้าเราเผชิญปัญหานั้นซึ่ง ๆ หน้าโดยไม่หลบหนีหรือทำร้ายผู้ที่ก่อปัญหา ไม่ช้าความเป็นปัญหานั้นจะหมดไป คือเราจะหมดความเกลียด ความกลัว หรือหลุดพ้นจากความเกลียดความกลัว หรือเกิดสันติภาพภาวะขึ้น

สังคมเผชิญปัญหาการติดเชื้อเอดส์อย่างไม่มีทางหลบหนี เพราะมีเหตุปัจจัยให้ติด เราไม่ควรทำร้ายผู้ติดเชื้อ ขอให้สังคมเผชิญปัญหาซึ่ง ๆ หน้า ความเกลียด ความกลัวจะหมดไป เกิดความสงบ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และสามารถพลิกร้าย ให้กลายเป็นดี เพราะคนติดเชื้อเอดส์สามารถบรรลุธรรมะและสภาวะสร้างสรรค์ได้

ถ้าเราฉลาดย่อมพลิกสถานการณ์จากร้ายให้กลายเป็นดีได้เสมอ

 

ข้อมูลสื่อ

200-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 200
ธันวาคม 2538
ศ.นพ.ประเวศ วะสี