• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

คนมีสมองตะกวดอยู่ชั้นใน

คนมีสมองตะกวดอยู่ชั้นใน

คนวิวัฒนาการมาจากสัตว์ สมองมี 3 ชั้นด้วยกัน 2 ชั้นในเป็นสมองที่เหมือนสมองสัตว์ ส่วนชั้นนอกเป็นสมองคน

                   

                                

ชั้นในสุด เป็นสมองสัตว์เลื้อยคลาน (Reptilian brain)
ชั้นที่สอง เป็นสมองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เรียก (Limbic brain)
ชั้นนอกสุด เป็นสมองของความเป็นมนุษย์ เรียก (Neo-cortex)

สมองชั้นในเกี่ยวกับความอยู่รอด เช่น การกิน การถ่าย การเคลื่อนไหว ไม่เกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก หรือความดีความชั่วอะไรเหมือนตะกวด หรือเหี้ย หรือจระเข้ มันอาจตะปบลูกของมันกินก็ได้เพื่อความอยู่รอด มันไม่รู้สึกอะไร

สมองชั้นกลางเกี่ยวกับอารมณ์ คือเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เช่น ความผูกพัน ชอบ ไม่ชอบ

สมองชั้นนอก เป็นส่วนที่พอกหนาขึ้นมามากเรียก นีโอ-คอร์เตกซ์
นีโอ แปลว่า ใหม่  คอร์เตกซ์ แปลว่า ส่วนนอก หมายถึงส่วนนอกของสมองที่งอกมาใหม่ และเป็นสมองแห่งความเป็นมนุษย์ สมองส่วนนี้จะทำให้ทำหน้าที่ที่ละเอียดอ่อน เช่น คิดเรื่องที่เป็นนามธรรม ความงาม ความดี ความชั่ว บาปบุญ มิติทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณอยู่ในสมองส่วนนอก

สมองส่วนนอกนี้ทำให้มนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาสูงสุด เมื่อธรรมชาติให้เครื่องมือของความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้ว มนุษย์ทุกคนควรพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพของความเป็นมนุษย์ นั่นคือ ไปให้ถึงการพัฒนาจิตวิญญาณจนมีความรักเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง มีอิสรภาพหลุดพ้นจากความบีบคั้นทางจิตใจและทางปัญญา และมีความสุขอันประณีตเพราะอิสรภาพนั้น

มนุษย์ทุกวันนี้ยังมิได้พัฒนาสมองส่วนที่เป็นสมองมนุษย์มากนัก อันนับว่าน่าเสียดาย จึงควรให้ความสนใจว่าจะพัฒนาสมองแห่งความเป็นมนุษย์ได้อย่างไร มิฉะนั้นแม้ตัวจะเป็นคน อาจมีสมองเป็นตะกวดกันเป็นแถวๆ สังคมที่มีมนุษย์สมองตะกวดมากๆ จักวุ่นวาย ไม่อยู่เย็นเป็นสุข ยุทธศาสตร์ของการสร้างสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขที่สำคัญคือ การพัฒนาสมองให้พ้นความเป็นสมองตะกวดไปสู่สมองคน

 

                                                        *****************************

 

 

ข้อมูลสื่อ

216-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 216
เมษายน 2540
ศ.นพ.ประเวศ วะสี