• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ผู้หญิงกับบุหรี่

ผู้หญิงกับบุหรี่

ปัจจุบันผู้หญิงทั่วโลกหันมาสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น และผลที่ติดตามมา ก็คือ เป็นมะเร็งปอดมากขึ้น เด็กสาวที่เริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่วัยรุ่นจะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดตั้งแต่อายุยังน้อย

นอกจากมะเร็งแล้ว ยังมีโรคหัวใจอีกด้วย และในผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์จะมีโอกาสแท้งมากกว่าผู้หญิงที่ไม่สูบบุหรี่ หรือมิฉะนั้นเด็กที่เกิดมาจะมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ จากการสำรวจในประเทศอังกฤษระหว่างปี    พ.ศ.2503-2530 พบว่า ผู้หญิงเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นสองเท่า นอกจากนั้นยังมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมอีกด้วย ในขณะที่มะเร็งปอดในผู้ชายมีอัตราเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10

ในญี่ปุ่น แม้ว่าอัตราการตายเพราะมะเร็งปอดในผู้หญิงยังต่ำอยู่ แต่อัตราการตายจากมะเร็งเต้านมอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง คือ 8 ใน 100,000 นอกจากนั้น ผู้หญิงที่สูบบุหรี่ยังมีโอกาสเป็นมะเร็งที่อวัยวะภายในอื่นๆ เช่น ที่ตับ ปากมดลูก ฯลฯ มากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่อีกด้วย

การสำรวจใน 20 ประเทศ พบว่า เยาวชนที่สูบบุหรี่ตั้งแต่อายุยังน้อยนั้นมาจากประเทศอุตสาหกรรมถึง 16 ประเทศ และจำนวนเด็กผู้หญิงสูบบุหรี่มีตัวเลขสูงมาก ในปาปัวนิวกินี เยาวชนอายุระหว่าง 15-19 ปีเริ่มสูบบุหรี่ โดยเป็นเด็กผู้หญิงร้อยละ 33 เป็นเด็กวัยรุ่นชายเพียงร้อยละ 22 และในประเทศยุโรป 10 ประเทศ เด็กชายหญิงอายุเพียง 11 ปีหันมาสูบบุหรี่กันถึงร้อยละ 30 โดยมีเด็กผู้หญิงริสูบบุหรี่ร้อยละ 11 ส่วนในประเทศไทยนั้น จากการสำรวจครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2531 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า มีผู้หญิงสูบบุหรี่ร้อยละ 3.47 ลดลงจากปี 2529 ซึ่งมีอยู่ร้อยละ 4.1

ข้อมูลสื่อ

129-028
นิตยสารหมอชาวบ้าน 129
มกราคม 2533
อื่น ๆ