• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

แพทยสภาเตือนใส่คอนแทคเลนส์อาจตาบอด

น.พ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า นายแพทย์วิโรจน์ นิงสานนท์ นายกแพทยสภาได้ลงนามในประกาศแพทยสภา ตามความเห็นของคณะกรรมการแพทยสภาเกี่ยวกับการปรับสายตาด้วยเลนส์สัมผัสหรือคอนแทคเลนส์ ซึ่งขณะนี้มีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ใช้คอนแทคเลนส์ที่ไม่เหมาะสมกับสายตา เพราะรับบริการจากผู้ที่ไม่ใช่แพทย์ และบางรายไม่ได้รับทราบถึงวิธีการใช้ที่ถูกต้อง จึงเกิดอาการระคายเคือง ตาอักเสบ บางรายถึงกับตาทะลุ ต้องควักลูกตาออก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 (1) แห่งพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม ประกาศว่า การปรับสายตาด้วยคอนแทคเลนส์เป็นการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งบัญญัติโดยมาตรา 4 แห่งพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม ดังนั้นบุคคลที่ทำการปรับสายตาด้วยคอนแทคเลนส์ให้แก่บุคคลใดโดยไม่ได้เป็นแพทย์ถือเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม อาจถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงขอแนะนำประชาชนให้ไปรับการปรับสายตาจากที่มีจักษุแพทย์เท่านั้น และหากพบร้านใดปรับสายตาด้วยคอนแทคเลนส์โดยไม่มีจักษุแพทย์หรือได้รับอันตรายใดๆจากการใช้คอนแทคเลนส์สามารถแจ้งไปยังแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข

เลขาธิการแพทยสภากล่าวว่าขณะนี้แพทยสภาได้ขอความร่วมมือไปยังกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้กองประกอบโรคศิลปะ ออกตรวจสอบการปรับสายตาด้วยคอนแทคเลนส์จากร้านต่างๆที่กระทำไปโดยไม่มีจักษุแพทย์แล้วจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข้อมูลสื่อ

106-003-3
นิตยสารหมอชาวบ้าน 106
กุมภาพันธ์ 2531
ข่าว