• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สวัสดีปีใหม่ 2552

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2552 ผมขออวยพรให้ประชาคมหมอชาวบ้าน ซึ่งรวมถึงผู้มีส่วนในการจัดทำ ผู้สนับสนุน ผู้นำหมอชาวบ้านไปสู่ผู้อ่าน และผู้อ่านทุกท่าน มีความสุขสวัสดีตลอดปีที่กำลังมาถึง ขอให้ความตึงเครียดใดๆ ที่มีในปี 2551 ได้ลดน้อยถอยลงและปลาสนาการไป ขอให้คนไทยมีชีวิตใหม่ สังคมใหม่ และการเมืองใหม่ที่สดใสกว่าเก่า

สังคมที่จะอำนวยประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยามได้จะต้องมีธรรมครอง
ธรรมคือความถูกต้อง ความถูกต้องทางสังคมเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเข้าใจยาก เราต้องช่วยกันทำความเข้าใจเรื่องความถูกต้องทางสังคมกันให้มากที่สุด จึงจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดความถูกต้องทางสังคม

คนไทยทุกคนจะต้องมีศักดิ์ศรีและคุณค่าแห่งความเป็นคนอย่างทัดเทียมกัน ฐานะไม่ควรจะต่างกันมากเกินไป มีการเข้าถึงบริการของรัฐ เช่น บริการสุขภาพ บริการการศึกษา อย่างเป็นธรรม มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางนโยบาย และในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับตามมาตรา 87 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ถ้าช่วยกันศึกษารัฐธรรมนูญมาตรานี้กันให้ดีๆ และช่วยกันทำให้มีการปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้อย่างจริงจัง บ้านเมืองก็จะมีประชาธิปไตย

ประชาธิปไตยที่แท้หรืออารยะประชาธิปไตย ทำให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม
ความเป็นธรรมในสังคมคือปัจจัยแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ คนไทยต้องร่วมสร้างอารยะประชาธิปไตย จึงจะเกิดความผาสุกอย่างยั่งยืน
ขออวยพรให้คนไทยทุกคนมีความผาสุก

ข้อมูลสื่อ

357-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 357
มกราคม 2552
ศ.นพ.ประเวศ วะสี