• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ฟันปลอม( ตอนที่ 1)
 

 

 

 

ข้อมูลสื่อ

25-009
นิตยสารหมอชาวบ้าน 25
พฤษภาคม 2524
ทพ.ไพศาล กังวลกิจ