โรคเรื้อรัง (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 291 มีนาคม 2552
  โรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น หมายถึง เบาหวานที่เกิดขึ้นหรือให้การวินิจฉัยโรคในคนที่มีอายุน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 18 ปี ในประเทศไทยพบไม่บ่อย (ร้อยละ 2.66 ของ เบาหวานทั้งหมด) เมื่อเทียบกับเบาหวานที่พบในผู้ใหญ่. โรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นร้อยละ 78 เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 และร้อยละ 18.4 เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เหลืออีกร้อยละ 3.6 เป็นเบาหวานชนิดอื่นๆ. ในประเทศไทยเมื่อกล่าวถึงเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น ...
 • วารสารคลินิก 290 กุมภาพันธ์ 2552
  Q  :  PSA คืออะไรA  :  PSA เป็น glycoprotein ชนิดหนึ่ง เรียกว่า  serine protease ถูกค้นพบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2513 มีขนาดน้ำหนักประมาณ 34 kilodalton ซึ่งผลิตมาจากเซลล์เยื่อบุผิวของ prostate gland และพบได้เฉพาะใน prostatic tissue ไม่ว่าจะเป็น normal, benign, malignant และใน prostatic fluid นอกจากนี้ยังพบมากที่  seminal vesicle ...
 • วารสารคลินิก 290 กุมภาพันธ์ 2552
  Baxter NN, et al. Association of Colonoscopy and Death From Colorectal Cancer. Ann Intern Med 2009; 150:1-8.ที่ผ่านมายังไม่มีหลักฐานจากการวิจัยแบบ randomized trial ที่พิสูจน์ว่าการตรวจ colonoscopy เพื่อคัดกรองมะเร็งลำไส้นั้น ช่วยทำให้คนรอดชีวิตมากขึ้นเท่าใด ล่าสุดนักวิจัยชาวแคนาดาได้ศึกษา population-based case-control study เพื่อดูความสัมพันธ์ดังกล่าว กลุ่ม case ...
 • วารสารคลินิก 290 กุมภาพันธ์ 2552
  ตัวอย่างผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 26 ปี มาด้วยอาการเป็นลม หมดสติหลายครั้งในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล โดยเกิดอาการเป็นลมหมดสติวันละ 3-4 ครั้ง ครั้งละประมาณ 2 นาที. อาการเป็นลมมักเกิดเมื่อผู้ป่วย หันศีรษะไปด้านใดด้านหนึ่ง ขณะที่มีอาการหมดสติไม่พบว่าผู้ป่วยมีอาการชักเกร็งหรือน้ำลายฟูมปาก แต่อย่างใด ...
 • วารสารคลินิก 290 มกราคม 2552
  Duckworth W, et al. Glucose Control and Vascular Complications in Veterans with Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2009;360. การศึกษา ADVANCE1 และ ACCORD2 ที่ผ่านมารายงานว่า การให้ยาลดน้ำตาลอย่างเข้มงวดไม่ลดอุบัติการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน อย่างไรก็ตามยังมีรายงานการศึกษาในประเด็นนี้เพิ่มเติมมาอีก การศึกษาใหม่ล่าสุดนี้ ทำในผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุที่ควบคุมน้ำตาลในเลือดไม่ดีจำนวน ...
 • วารสารคลินิก 288 ธันวาคม 2551
  ในปัจจุบันพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยโรคจิตในหมู่บ้านชนบทมากขึ้น. ผู้ป่วยเหล่านี้มีปัญหาในการเข้าถึงบริการ เนื่องจากโรงพยาบาลชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถทำการวินิจฉัย และให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยจิตเวชได้ ผู้ป่วยจำเป็นต้องเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชหรือโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปที่มีจิตแพทย์อยู่ประจำ ซึ่งมีอยู่ไม่ครบทุกจังหวัด. มีผู้ป่วยจิตเวชจำนวนไม่น้อยที่ขาดการวินิจฉัยตั้งแต่แรก ...
 • วารสารคลินิก 288 ธันวาคม 2551
  ข้อไหล่เป็นข้อที่มีโอกาสหลุดสูงที่สุดในร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 45-50 ของอุบัติการณ์ข้อหลุดทั้งหมดในร่างกาย. ข้อไหล่หลุดประเภทหลุดเคลื่อนมาทางด้านหน้า (anterior shoulder dislocations) พบได้บ่อยถึงร้อยละ 90 ของข้อไหล่หลุดทั้งหมด โดยสาเหตุหลักคือ อุบัติเหตุ ซึ่งอาจสูงได้ถึงร้อยละ 96. กลไกการเกิดคือ การตกจากที่สูงหรือหัวไหล่อยู่ในท่ากางไหล่และหมุนไหล่ออกอย่างรุนแรง (abducted externally rotated ...
 • วารสารคลินิก 288 ธันวาคม 2551
  ตอนแรกที่ทราบว่าจะได้ออกเยี่ยมบ้าน พวกเรารู้สึกไม่อยากได้ผู้ป่วยสูงอายุ เพราะคิดว่า คนแก่มักจะหูตึง ความจำก็ไม่ดี คงจะคุยกันไม่รู้เรื่อง แต่หลังจากเยี่ยมบ้าน มุมมองของพวกเราเปลี่ยนไป ...กรณีศึกษาชายไทยคู่อายุ 76 ปี ป่วยเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูงมาประมาณ 10 ปี มีระดับน้ำตาลขึ้นๆลงๆ ทั้งที่บันทึกว่า มาตามนัดและใช้ยาตามแพทย์สั่ง ต่อมามีภาวะแทรกซ้อนของเบาหวาน ได้แก่ Diabetes Retinopathy, ...
 • วารสารคลินิก 288 ธันวาคม 2551
  ปี พ.ศ. 2551 ที่กำลังจะผ่านพ้นไป อาจกล่าวได้ว่าเป็นปีที่ค่อนข้างเศร้า ทั้งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ การสูญเสีย "ปู่เย็น" ภัยธรรมชาติหลากหลายนำมาซึ่งการสูญบ้านเรือนทรัพย์สิน ...
 • วารสารคลินิก 288 ธันวาคม 2551
  www.diabassocthai.org ท่อง WWW ไปกับวารสารคลินิกฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของปี จึงขอนำเสนอแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวานปี พ.ศ. 2551 โดยเป็นการร่วมมือระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยและสมาคมโรคต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการให้บริการ ควบคุม ดูแลรักษาโรคเบาหวาน ...