อารมณ์ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 272 สิงหาคม 2550
  มนุษย์ ประกอบด้วย กาย และ ใจ ซึ่งเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก โดยเฉพาะเมื่อเกิดความเจ็บป่วย. ในการดูแลรักษาผู้ป่วยหากขาดมิติการดูแลด้านจิตใจที่หยั่งลึกลงถึงความรู้สึกนึกคิดและสิ่งต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องและหล่อหลอมขึ้นเป็นบุคคลนั้น ก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้อย่างมากมาย ดังในการดูแลรักษาผู้ป่วยหนักในระยะท้ายของชีวิตที่พบทั่วโลกในขณะนี้. ...
 • วารสารคลินิก 262 กันยายน 2549
  ศัลยแพทย์กับ Emotional Intelligence (EQ)EQ หมายถึง emotional intelligence และได้รับการย่อเป็น EQ เพื่อให้คล้องจองกับ IQ (Intelligence Quotient) ซึ่งหมายถึง intelligence ที่เราวัดได้ คำว่า EQ นี้ได้ใช้กันเป็นที่แพร่หลายและทั่วไป อารมณ์เป็นส่วนของร่างกายในส่วนที่เรารู้จักกันทั่วๆไปว่า " heart " และเป็นองค์ประกอบของชีวิตที่สำคัญมากอย่างหนึ่งที่ศัลย์แพทย์จะต้องคอยทนุบำรุงให้ emotion ...
 • วารสารคลินิก 260 สิงหาคม 2549
  ความเป็นมาการให้ความสำคัญของจิตใจในการรักษา  โรค และความเจ็บป่วยต่างๆนั้น ถือเป็นแนวคิดหลักที่สำคัญของการแพทย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งการแพทย์จีน อินเดีย และการแพทย์ของประเทศตะวันตก.อย่างไรก็ตามในราวคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 หรือราว 300 ปีก่อน การ แพทย์แผนตะวันตกได้เริ่มแยกองค์ประกอบด้านจิตใจและอารมณ์ออกจากด้านร่างกาย โดยเป็นผลจากการกำหนดทิศทางของวิทยาศาสตร์ขึ้นใหม่ใน ยุค Renaissance ...
 • วารสารคลินิก 254 กุมภาพันธ์ 2549
  ความสุข เป็นเรื่องที่คิดกันมานาน จึงมีแนวความคิดที่หลากหลาย บ้างเห็นว่าสุขภาพกับความสุขเป็นเรื่องเดียวกัน ไม่ว่าจะอย่างไร ความสุขนับเป็นสิ่งสุดยอดปรารถนาของคนทุกคน.ในทางพุทธ ผู้รู้อย่างพระอาจารย์ครรชิต คุณวโร อธิบายว่า มีการจำแนกความสุขเป็น 6 ระดับจากหยาบไปหาละเอียด ได้แก่ ...