โรคหัวใจ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  ภาวะหัวใจเต้นเร็วคือ ภาวะที่มีอัตราการเต้นของหัวใจ >100 ครั้ง/นาที ถ้าเกิดร่วมกับสัญญาณชีพไม่คงที่แล้วก็ควรให้การรักษาด้วย cardioversion (การช็อกหัวใจแบบเจาะจง) ส่วนภาวะหัวใจเต้นเร็วที่มีสัญญาณชีพคงที่ ควรแยกว่าเป็น QRS ขนาดแคบหรือกว้างแล้วพิจารณาให้การรักษาตามนั้น I. สัญญาณชีพไม่คงที่  II. สัญญาณชีพคงที่  a. QRSขนาดแคบ (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.12 ...
 • วารสารคลินิก 294 มิถุนายน 2552
  ความหมายเจ็บ ในที่นี้หมายถึง อาการปวด เจ็บ จุก แน่น หนัก แสบ เสียว เสียด เหนื่อย อึดอัด หายใจไม่ออก หรือ อาการไม่สบาย (discomfort) อื่นๆ.อก ในที่นี้หมายถึง ส่วนของร่างกายตั้งแต่ส่วนต่อกับลำคอจนถึงชายโครงทั้ง 2 ข้าง และบริเวณข้างเคียง.ฉุกเฉิน ในที่นี้หมายถึง เกิดขึ้นเฉียบพลัน/กะทันหัน และ/หรือ ทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน ความพิการ และ/หรือ ความตายได้ ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงที ...
 • วารสารคลินิก 279 มีนาคม 2551
  Disclaimer : รายงานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มีมากมายมหาศาล ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเป็นอย่างยิ่ง คอลัมน์นี้ได้สรุปรายงานการศึกษาที่น่าสนใจที่ลงในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่าน peer review มาให้สมาชิกทราบ แต่ข้อพึงระวังคือ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มีการรายงานการศึกษาจะมีความถูกต้องเป็นสัจจะ เพราะไม่มีอะไรถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ในทางการแพทย์ ความรู้ ความเชื่อ ณ วันนี้อาจได้การยอมรับ แต่ความรู้ใหม่ๆ ...
 • วารสารคลินิก 274 ตุลาคม 2550
  หัวใจดวงใหม่วันนี้ชีวิตของ "ลุงเสริม" เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลังได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจดวงใหม่เมื่อสิงหาคมที่ผ่านมาและได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจาก นายแพทย์อภิรักษ์ เชษฐเผ่าพันธ์ หมอหนุ่มไฟแรงแห่งโรงพยาบาล สงขลานคนรินทร์   ลุงเสริม พรรณราย อายุ 62 ปี บ้านอยู่หาดใหญ่ ...
 • วารสารคลินิก 273 กันยายน 2550
  Stem cellwww.isscr.orghttp://stemcells.nih.gov   เมื่อเดือนสิงหาคม ได้มีข่าวเกี่ยวกับการใช้ stem cells รักษาผู้ป่วยโรคหัวใจในประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่แพทยสภาและคณะกรรมการอาหารและยากำลังพิจารณา. วารสารฉบับนี้จึงขอแนะนำเว็บไซต์ ที่มีข้อมูลของ stem cells ...
 • วารสารคลินิก 270 มิถุนายน 2550
  ► ปัจจัยเสี่ยงก่อโรคหัวใจและหลอดเลือดส่วนมากปรับเปลี่ยนลดลงได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิต► ...
 • วารสารคลินิก 269 พฤษภาคม 2550
  "From my experience reflects 1 case, case after case reflects 2 cases, from our case series reflects 3 cases."Framingham studyมาดูกันว่าวันนี้ผมเอาอะไรมาฝากทุกคน "จากประสบการณ์ของฉัน" หมายถึง 1 เคส "เคสแล้วเคสเล่า" หมายถึง 2 เคส "จากการศึกษาของพวกเรา" หมายถึง 3 เคส ประโยคนี้เป็นการเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการแพทย์ครับ ...
 • วารสารคลินิก 267 มีนาคม 2550
  Disclaimer : รายงานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มีมากมายมหาศาล ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเป็นอย่างยิ่ง คอลัมน์นี้ได้สรุปรายงานการศึกษาที่น่าสนใจที่ลงในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่าน peer review มาให้สมาชิกทราบ แต่ข้อพึงระวังคือ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มีการรายงานการศึกษาจะมีความถูกต้องเป็นสัจจะ เพราะไม่มีอะไรถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ในทางการแพทย์ ความรู้ ความเชื่อ ณ วันนี้อาจได้การยอมรับ แต่ความรู้ใหม่ๆ ...
 • วารสารคลินิก 253 มกราคม 2549
  การดื่มแอลกอฮอล์มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผู้ดื่มทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผลกระทบนั้นสามารถเกิดได้กับอวัยวะต่างๆ  เช่น ทางเดินอาหาร ตับ สมอง หัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น.ผลของการดื่มแอลกอฮอล์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด พบว่าเกิดทั้งโทษและประโยชน์ ซึ่งโดยทั่วไปประโยชน์มักจะพบได้ในผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลาง.ส่วนผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากมักจะพบโทษได้เป็นส่วนใหญ่. ...
 • วารสารคลินิก 238 ตุลาคม 2547
  Pulmonary embolism เป็นภาวะหนึ่งที่มีความสำคัญทางคลินิก เนื่องจากมีอาการแสดงที่หลากหลายและคล้ายคลึงกับอีกหลายภาวะ ซึ่งถ้าหากแพทย์ไม่ได้สงสัยหรือให้การวินิจฉัยอย่างถูกต้อง รวมทั้งให้การรักษาอย่างเร่งด่วนอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้. ดังนั้นจึงควรเข้าใจถึงลักษณะทางคลินิกและแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ เพื่อให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น.อุบัติการณ์การเกิด venous ...