กลุ่มอาการเมตาโบลิค (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

  • วารสารคลินิก 287 พฤศจิกายน 2551
    คำจำกัดความกลุ่มอาการเมตาบอลิก หมายถึง กลุ่มอาการที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ หลอดเลือดและเบาหวานชนิดที่ 2 ประกอบด้วยความผิดปกติ 4 ชนิด1 ดังนี้- อ้วนลงพุง (abdominal obesity).- ภาวะไขมันในเลือดสูง (dyslipidemia).- ความดันเลือดสูง (hypertension).- การเผาผลาญน้ำตาลผิดปกติและ/หรือเบาหวานชนิดที่ 2.ภาวะโรคอ้วนในเด็ก ...
  • วารสารคลินิก 271 กรกฎาคม 2550
    โดยทั่วไปผู้ป่วยที่มีภาวะซีดแบบเรื้อรังต้องได้รับการถ่ายเลือดต่อเนื่องเป็นระยะ ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการมีภาวะเหล็กเกินในร่างกาย เนื่องจากในร่างกายของคนเราไม่มีกลไกในการขับเหล็กออก เหล็กที่รับเข้าไปเพิ่มจากการรับเลือดจะสะสมอยู่ในร่างกายและเป็นพิษได้.ภาวะเหล็กเกินคืออะไร? การถ่ายเลือดช่วยให้ผู้ป่วยเลือดจางแข็งแรงขึ้น ...
  • วารสารคลินิก 265 มกราคม 2550
    โรคโลหิตจางพันธุกรรมธาลัสซีเมียเป็นโรคพันธุกรรมระบบเลือดที่พบบ่อยในประเทศไทย เกิดจากความผิดปกติในการสังเคราะห์โปรตีนโกลบินซึ่งเป็นโครงสร้างของเม็ดเลือดแดง ทำให้เม็ดเลือดแดงเปราะแตกง่าย. โดยปกติแล้ว เม็ดเลือดแดงทำหน้าที่นำออกซิเจนที่ได้รับจากการหายใจไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น หัวใจ สมอง ไต กล้ามเนื้อ ทำให้ร่างกายอยู่ในสมดุล ดำเนินชีวิตไปได้อย่างปกติ เมื่อเม็ดเลือดแดงแตก ...