โรคและอาการ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 289 มกราคม 2552
  สวัสดีปีใหม่ แด่ท่านผู้อ่านทุกท่าน ประเทศไทยได้ข้ามผ่านเรื่องราวหลากหลายของ ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งบางเรื่องก็ยังไม่สามารถหาคำตอบหรือจุดจบได้ ในฐานะประชาชนไทยคนหนึ่ง ผู้เขียนตั้งความหวังว่า ปีใหม่นี้จะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี แม้จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสังคม แต่ก็น่าจะช่วยพยุงภาพรวมของประเทศไทยให้งดงามได้บ้าง.อาชีวเวชศาสตร์ปริทัศน์ที่ผ่านมา 2 ฉบับได้กล่าวถึงความเจ็บป่วยของเจ้าหน้าที่ 2 คน* ...
 • วารสารคลินิก 289 มกราคม 2552
  ตัวอย่างผู้ป่วยผู้ป่วยหญิงอายุ 63 ปี มีโรคประจำตัวคือ ความดันเลือดสูง, ไขมันในเลือดสูง และหลอดเลือดหัวใจตีบ มาพบแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินด้วยอาการพูดไม่ได้ 12 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล. อาการเกิดขึ้นกะทันหันขณะรับประทานอาหาร โดยที่ระหว่างมีอาการผู้ป่วยสามารถเข้าใจเรื่องที่ผู้อื่นคุยได้ทั้งหมดแต่ไม่สามารถพูดโต้ตอบได้ ผู้ป่วยมีอาการเช่นนี้อยู่นาน 15 นาที หลังจากนั้นก็กลับมาพูดได้เป็นปกติ. ...
 • วารสารคลินิก 289 มกราคม 2552
  ถาม  :  เมื่อมีอาการที่ฝีต่อม Bartholin's แล้วควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อเป็นการป้องกัน ระวัง ...
 • วารสารคลินิก 290 มกราคม 2552
  Duckworth W, et al. Glucose Control and Vascular Complications in Veterans with Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2009;360. การศึกษา ADVANCE1 และ ACCORD2 ที่ผ่านมารายงานว่า การให้ยาลดน้ำตาลอย่างเข้มงวดไม่ลดอุบัติการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน อย่างไรก็ตามยังมีรายงานการศึกษาในประเด็นนี้เพิ่มเติมมาอีก การศึกษาใหม่ล่าสุดนี้ ทำในผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุที่ควบคุมน้ำตาลในเลือดไม่ดีจำนวน ...
 • วารสารคลินิก 288 ธันวาคม 2551
  ในปัจจุบันพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยโรคจิตในหมู่บ้านชนบทมากขึ้น. ผู้ป่วยเหล่านี้มีปัญหาในการเข้าถึงบริการ เนื่องจากโรงพยาบาลชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถทำการวินิจฉัย และให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยจิตเวชได้ ผู้ป่วยจำเป็นต้องเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชหรือโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปที่มีจิตแพทย์อยู่ประจำ ซึ่งมีอยู่ไม่ครบทุกจังหวัด. มีผู้ป่วยจิตเวชจำนวนไม่น้อยที่ขาดการวินิจฉัยตั้งแต่แรก ...
 • วารสารคลินิก 288 ธันวาคม 2551
  เนื้องอกของหลอดเลือดในทารกพบได้บ่อยที่บริเวณศีรษะและคอ อาจเป็นมาแต่กำเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง. เนื่องจากมีแพทย์จำนวนมากยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในการดำเนินของโรค ทำให้การรักษาไม่ถูกต้อง จึงอาจเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเกินจำเป็น. บทความนี้จึงจะกล่าวเน้นธรรมชาติการดำเนินโรคของเนื้องอกหลอดเลือดที่เป็นที่ยอมรับและใช้เป็นบรรทัดฐานการรักษาในปัจจุบัน.เนื้องอกของหลอดเลือด (vascular tumor)ในปี พ.ศ. 2525 ...
 • วารสารคลินิก 288 ธันวาคม 2551
  ข้อไหล่เป็นข้อที่มีโอกาสหลุดสูงที่สุดในร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 45-50 ของอุบัติการณ์ข้อหลุดทั้งหมดในร่างกาย. ข้อไหล่หลุดประเภทหลุดเคลื่อนมาทางด้านหน้า (anterior shoulder dislocations) พบได้บ่อยถึงร้อยละ 90 ของข้อไหล่หลุดทั้งหมด โดยสาเหตุหลักคือ อุบัติเหตุ ซึ่งอาจสูงได้ถึงร้อยละ 96. กลไกการเกิดคือ การตกจากที่สูงหรือหัวไหล่อยู่ในท่ากางไหล่และหมุนไหล่ออกอย่างรุนแรง (abducted externally rotated ...
 • วารสารคลินิก 288 ธันวาคม 2551
  ตอนแรกที่ทราบว่าจะได้ออกเยี่ยมบ้าน พวกเรารู้สึกไม่อยากได้ผู้ป่วยสูงอายุ เพราะคิดว่า คนแก่มักจะหูตึง ความจำก็ไม่ดี คงจะคุยกันไม่รู้เรื่อง แต่หลังจากเยี่ยมบ้าน มุมมองของพวกเราเปลี่ยนไป ...กรณีศึกษาชายไทยคู่อายุ 76 ปี ป่วยเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูงมาประมาณ 10 ปี มีระดับน้ำตาลขึ้นๆลงๆ ทั้งที่บันทึกว่า มาตามนัดและใช้ยาตามแพทย์สั่ง ต่อมามีภาวะแทรกซ้อนของเบาหวาน ได้แก่ Diabetes Retinopathy, ...
 • วารสารคลินิก 288 ธันวาคม 2551
  ปี พ.ศ. 2551 ที่กำลังจะผ่านพ้นไป อาจกล่าวได้ว่าเป็นปีที่ค่อนข้างเศร้า ทั้งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ การสูญเสีย "ปู่เย็น" ภัยธรรมชาติหลากหลายนำมาซึ่งการสูญบ้านเรือนทรัพย์สิน ...
 • วารสารคลินิก 288 ธันวาคม 2551
  "ภาพหนึ่งภาพอาจมีความหมายมากกว่าอักษรนับร้อยนับพันคำ การเรียนรู้จากภาพจริงเกี่ยวกับผู้ป่วย คือที่มาของ "ปริศนาคลินิก" ซึ่งบรรจุเนื้อหาอันเป็นปริศนาที่เลือกสรรอย่างบรรจงจากวิทยากรเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน"จิโรจ สินธวานนท์ พ.บ.ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  ...