• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การฟอกฟันขาว

การฟอกฟันขาว

ถาม : นริศรา/กรุงเทพฯ

ดิฉันอายุ ๓๒ ปี ขอเรียนถามเกี่ยวกับการฟอกฟันขาว เนื่องจากตอนเด็กดิฉันกินยาเตตราซัยคลีน (ยาแก้อักเสบ) ทำให้ฟันเหลืองค่ะ

๑. การฟอกฟันขาวมีวิธีใดบ้าง

๒. ฟอกฟันแล้วฟันจะขาวตลอดไปหรือไม่

๓. ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร

๔. มีผลข้างเคียงไหม
 

ตอบ : ทพ.ไพฑูรย์  สุริยะวงศ์ไพศาล
การฟอกสีฟันแบ่งได้เป็น ๒ วิธี ได้แก่

๑. การฟอกในคลินิก ทำโดยทันตแพทย์ โดยใช้น้ำยาเข้มข้นร้อยละ ๓๕ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และ/หรือคาร์บาร์ไมด์เปอร์ออกไซด์ (ร้อยละ ๒๐) ร่วมกับการฉายแสง ซึ่งอาจจะเป็นแสงฮาโลเจน หรือแสงเลเซอร์ โดยใช้เวลาตั้งแต่ ครึ่ง ถึง ๑ ชั่วโมง ทำให้สีฟันขาวขึ้น ๑ เฉดสี เช่น จากสีเดิม A ๔ เป็น สี A ๓ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายราวๆ ๒,๕๐๐ บาท ขึ้นไป

๒. การฟอกด้วยตนเองที่บ้าน โดยทันตแพทย์จัดเตรียมกรดและน้ำยาฟอกสีฟัน ความเข้มข้นต่ำ เช่น ร้อยละ ๑๐ คาร์บาร์ไมด์เปอร์ออกไซด์ หรือร้อยละ ๓-๕ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ให้ผู้ที่รับการฟอกสีฟันนำไปฟอกเองที่บ้าน วันละ ๑-๒ ครั้ง ครั้งละ ๑ ชั่วโมง ซึ่งจะทำให้สีฟันขาวขึ้น ๑ เฉดสี เมื่อทำต่อเนื่อง ๕ วัน หากยังไม่พอใจก็กลับ ไปรับน้ำยาความเข้มข้นสูงขึ้นมาฟอกซ้ำอีกได้ ซึ่งมักจะทำซ้ำอีกเพียง ๑-๒ ครั้ง ก็เพียงพอ ค่าใช้จ่ายในส่วน นี้ประมาณ ๑,๐๐๐ บาทต่อครั้ง

การฟอกสีฟันหากฟันนั้นเดิมมีสีไม่เข้มมาก คือ ไม่เป็นสีออกเทาๆ หรือดำ หรือน้ำตาลเข้ม มักจะได้ผลดี และคงทนราว ๓-๗ ปี ผลข้างเคียงย่อมจะต้องมี โดยเฉพาะกรณีที่ฟอกด้วยน้ำยาความเข้มข้นสูงๆ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเหงือก หากทำการป้องกันไม่ดีพอ ซึ่งทันตแพทย์ทุกคนต่างก็ตระหนักดี และพยายามที่สุดที่จะไม่ให้น้ำยาไปสัมผัสกับเหงือก โดยการป้องกันด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การใส่แผ่นยางขึงรอบตัวฟันก่อนการฟอกสี

ผลข้างเคียงอีกประการหนึ่ง คือ อาการเสียวฟัน ซึ่งอาจเกิดได้ในบางคน ในกรณีของการฟอกแบบที่ ๑ ทันตแพทย์จะทาฟลูออไรด์ให้ทันทีที่ฟอกเสร็จ ส่วนในกรณีที่ ๒ ผู้ที่รับการฟอกสีฟันอาจใช้น้ำยาฟลูออไรด์เข้มข้นร้อยละ ๐.๒ อมหลังจากฟอกฟันเสร็จ หรือเว้นระยะไว้ราว  ๒ วัน อาการก็จะหายไปเองได้ ผู้ที่จะฟอกสีฟันควรได้รับการ เอกซเรย์ตรวจขนาดของโพรงประสาทฟันดูก่อน หากโพรงประสาทฟันยังมีขนาดใหญ่ก็ควรรอจนกว่าจะหดแคบลง โดยมากคนที่อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี จะพบปัญหานี้