ข่าวสาร/กิจกรรม

 • 8 เมษายน 2560
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "ข้าวกล่องอารมณ์ดี ทุกเพศทุกวัย มีสุขทั้งครอบครัว" โดย อาจารย์วิชมน สินธวถาวร ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและการสื่อสารภาษาอังกฤษในเด็กเล็ก วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ...
 • 25 มีนาคม 2560 ถึง 26 มีนาคม 2560
  ขอเชิญนักออกแบบกราฟิก นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ "Health Info+Graphic Workshop เพื่อการสื่อสารสุขภาพ" โดยทีม Infograhic มือโปร ใช้เนื้อหาสุขภาพของมูลนิธิหมอชาวบาน เน้น 3 อ. อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย ...
 • 11 มีนาคม 2560
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “ไบโพลาร์ (Bipolar) โรคของคนอารมณ์ ๒ ขั้ว” โดย โดย ผศ.นพ.พิชัย อิฏฐสกุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 ...
 • 11 กุมภาพันธ์ 2560
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเนื่องในโอกาสเดือนแห่งความรัก "รักตัวเอง รักสุขภาพ กับการออกกำลังกายที่ถูกต้อง เมื่อไร อย่างไร ให้ถูกต้องปลอดภัย" โดย รศ.ดร.รุ่งชัย ชวนไชยะกูล ...
 • 21 มกราคม 2560
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "สมอง สดใส จำแม่น จำยาว" (Visual Thinking) โดย อาจารย์ภาวินี เจือติระรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ...
 • 14 มกราคม 2560 ถึง 15 มกราคม 2560
  ขอเชิญนักออกแบบกราฟฟิก นักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และผู้ที่สนใจสมัคร การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ Infographic โดยใช้เนื้อหาด้านสุขภาพของมูลนิธิหมอชาวบ้าน เน้น 3 อ. อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย วันที่ 14 - 15 มกราคม 2560 ห้องประชุม 201 ...
 • 17 ธันวาคม 2559
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ต้อนรับปีใหม่ 2560  "จีบบ่อยๆ ชีวิตดีงาม ทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพ" โดย อาจารย์ธนิช  สุนทรธนกูล ผู้เชี่ยวชาญการจีบ ที่ได้รับเชิญจากทีวี วิทยุ มหาวิทยาลัยหลายแห่ง วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559  เวลา ...
 • 26 พฤศจิกายน 2559
  โดย น.พ. วิโรจน์ ตระการวิจิตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการศาสตร์ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม ...
 • 8 ตุลาคม 2559
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "การดูแลสุขภาพด้วยทางสายกลาง" โดย พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ...
 • 10 กันยายน 2559
  โดย ดร.สุขพัชรา  ซิ้มเจริญ ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาสมองเป็น 2 เท่า วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม ...