มูลนิธิหมอชาวบ้าน-กองทุนเพื่อการศึกษา-ศูนย์ชีวิตใหม่ คว้าThailand NGO Awards’12