รู้เท่าทัน...ป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเด็กกันดีกว่า...