• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

โครงการพัฒนาสื่อออนไลน์หมอชาวบ้าน “www.doctor.or.th”

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเว็ปไซค์

มูลนิธิหมอชาวบ้าน  เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์  มิได้มุ่งหวังกำไรทางการค้า ได้ดำเนินกิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน มาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี โดยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ นิตยสารหมอชาวบ้าน วารสารคลินิก หนังสือพ๊อกเก็ตบุ๊ค โปสเตอร์สุขภาพ และสื่อออนไลน์  เพื่อสุขภาพกาย  สุขภาพใจ  สุขภาพสังคม และสุขภาพทางปัญญา  ให้ทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างยั่งยืน

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 มูลนิธิหมอชาวบ้านได้จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศไทย ผ่าน www.doctor.or.th เพื่อเป็นแหล่งความรู้ สืบค้นข้อมูลสุขภาพสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ โดยรวบรวมบทความจากหนังสือสุขภาพของหมอชาวบ้าน มากกว่า 12,000 ชิ้น, พร้อมคัดสรรเนื้อหาที่น่าสนใจจัดทำคลิปวิดีโอสุขภาพสั้นๆ ให้บริการถาม-ตอบคำถามสุขภาพแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย