คลิปสุขภาพ

 • 16 มีนาคม 2560
  โดย ผศ.นพ.พิชัย อิฏฐสกุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ...
 • 1 มีนาคม 2560
  โดย 1. อาจารย์ศัลยา คงสมบูรณ์เวช ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการบำบัดโรค ผู้เขียนหนังสือขายดี "บำบัดเบาหวานด้วยอาหาร" 2. รศ.ดร.รุ่งชัย...
 • 1 มีนาคม 2560
  โดย รศ.ดร.รุ่งชัย ชวนไชยะกูล ผู้เชี่ยวชาญการออกกำลังกายเป็นรายโรค/รายบุคคลตามสรีระร่างกาย วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201...
 • 29 มกราคม 2560
  โดย อาจารย์ภาวินี เจือติระรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201...
 • 3 มกราคม 2560
  โดย อาจารย์ธนิช  สุนทรธนกูล ผู้เชี่ยวชาญการจีบ ที่ได้รับเชิญจากทีวี วิทยุ มหาวิทยาลัยหลายแห่ง วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201...
 • 3 มกราคม 2560
  โดย น.พ. วิโรจน์ ตระการวิจิตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการศาสตร์วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 ...
 • 10 ตุลาคม 2559
  โดย พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโดย มูลนิธิหมอชาวบ้าน และ...
 • 1 ตุลาคม 2559
  โดย ดร.สุขพัชรา ซิ้มเจริญ ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาสมองเป็น 2 เท่าวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส...
 • 4 กันยายน 2559
  โดย โค้ชป้าชมพู่ และโค้ชป้าทับทิม ผู้เข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย Thailand's Got Talent ปี 2557 วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201...
 • 17 กรกฎาคม 2559
  โดย รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรีอาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น.ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น...