• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เคล็ดลับดีๆ ต่อสุขภาพ

"เคล็ดลับดีๆ ต่อสุขภาพ"
 
โดย รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกและข้อและวิทยาศาสตร์การกีฬาและอดีตศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
ผลงาน กินต้านกระดูกพรุน, วิธีการควบคุมน้ำหนัก, การออกกำลังกาย
 
วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201
 
 
จัดโดย
โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์
มูลนิธิหมอชาวบ้าน
โดยการสนับสนุนของ สสส.
 
ตอนที่ 1

 
 
ตอนที่ 2