• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สื่อสารภาษาคิดเพื่อชีวิตที่ฉลาดทางอารมณ์

"สื่อสารภาษาคิดเพื่อชีวิตที่ฉลาดทางอารมณ์"
 
 
โดย อาจารย์อิทธิภัทร ภัทรเมฆานนท์
ที่ปรึกษาและวิทยากรทางด้านการ Coaching แก่องค์กรชั้นนำ
รวมทั้งยังเป็นโค้ชกิตติมศักดิ์ ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ
ให้นักศึกษาองค์กร AIESEC Thailand 6 สถาบัน
จัดโดยโครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์
มูลนิธิหมอชาวบ้าน สนับสนุนโดย สสส.
 
 
วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201
 
 
จัดโดย
โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์
มูลนิธิหมอชาวบ้าน
โดยการสนับสนุนของ สสส.

 

ตอนที่ 1

 

 

ตอนที่ 2