• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
สาเหตุอะไรบ้างที่นำเราไปสู่โรคหลอดเลือดหัวใจ (ตีบ/ตัน) -- กรรมพันธุ์ หรือเปล่า หรือ มีปัจจัยอื่นๆ อีก
มาเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง และ ประเมินความเสี่ยงของตนเองไปพร้อมๆกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
- โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ/ตัน คืออะไร
- ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
- การประเมินความเสี่ยงของตนเอง ด้วย การคิดดัชนีมวลกาย (BMI)
- การประเมินความเสี่ยงของตนเอง ด้วย การวัดรอบเอว
- สรุปปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ