ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนสร้างพลังตัวตน ครอบครัว ปัญญา เพื่อนและกิจกรรม ชุมชน