ศิริราช - สธ. ร่วมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ