ข่าวสาร/กิจกรรม

 • 3 กันยายน 2566
  โครงการฟันเทียม รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้คนไทยมีฟันเทียม และรากฟันเทียมที่ใช้งานได้ดี กินข้าวได้อร่อย สุขภาพกายและใจที่แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ...
 • 29 ธันวาคม 2565 ถึง 29 ธันวาคม 2565
  ท่านสามารถช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพ ดูแลตนเอง ครอบครัวเพื่อนบ้าน  ตลอดจนสังคมโดยรวมได้ ด้วยการสมัครสมาชิกอุปถัมภ์ นิตยสาร "หมอชาวบ้าน" ให้กับวัด โรงเรียน เรือนจำ ...
 • 18 มกราคม 2563
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง "พลังสร้างสุข ปีใหม่ : ทำอย่างไรด้วยเคล็ดลับง่ายๆ" โดย ผศ.ดร.ก.บ.ศุภลักษณ์ เข็มทอง คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล  วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ...
 • 14 ธันวาคม 2562
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง "นอน : ดีต่อสุขภาพอย่างไร" โดย รศ.นพ.จักรกฤษณ์  สุขยิ่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอน วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง ...
 • 9 พฤศจิกายน 2562
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง "สร้างความสุขและสมองสดใส ได้ด้วยภาพ" โดย อาจารย์ภาวินี เจือติระรักษ์ (ครูโอ๋) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารแบบคิดเป็นภาพ (Visual Thinking)  วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 ...
 • 19 ตุลาคม 2562
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง "ปรับกาย-จิต สลายโรค : ศาสตร์การแพทย์ตะวันออกพบการแพทย์ตะวันตก" โดย นายแพทย์กิตติศักดิ์ เก่งสกุล  ผู้เชี่ยวชาญ ประสาทวิทยา อายุรศาสตร์ และอาจารย์สุรศักดิ์ องอาจถาวร  ...
 • 14 กันยายน 2562
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง "โรคซึมเศร้า : ภาวะทางจิตที่พบบ่อยมากที่สุด" โดย รศ.นพ.พิชัย อิฏฐสกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางจิตเวช วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ...
 • 17 สิงหาคม 2562
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง "ทำอย่างไร ห่างไกลสมองเสื่อม และอัลไซเมอร์" โดยวิทยากร ผศ.พญ. สิรินทรฉันศิริกาญจน ผู้เขี่ยวชาญด้านสมองเสื่อม "รู้ได้อย่างไรว่ามีอาการสมองเสื่อม ใครบ้างที่มีความเสี่ยง ...
 • 13 กรกฎาคม 2562
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง "สุขภาพดี เริ่มต้นที่จิตใต้สำนึก เรียนรู้การใช้ศาสตร์ NLP" โดยวิทยากร  อาจารย์ศักดา สวัสดิชีวิน และอาจารย์จรรยาพร ชื่นชวน ผู้เชี่ยวชาญ Mindset ...
 • 15 มิถุนายน 2562
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง "ดูการดูแลสุขภาพ 4 อ. สำหรับผู้สูงอายุ" โดยวิทยากร รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก ยิ่งสูงวัยขึ้น การดูแลสุขภาพยิ่งจำเป็น มาเรียนรู้แนวทางดูแลตนเองแบบ 4 อ. อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย ...