• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

www.doctor.or.th เป็นเว็บไซต์เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนของมูลนิธิหมอชาวบ้าน ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ดำเนินกิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนมาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ การอบรม ในเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาพสังคม และสุขภาพทางปัญญา เพื่อให้ทุกคนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน ผู้เข้าชม www.doctor.or.th จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดของมูลนิธิหมอชาวบ้าน ดังนี้

  1. www.doctor.or.th เป็นการให้บริการฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ สืบค้นข้อมูลสุขภาพกับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ข้อความต่างๆที่มีอยู่ใน www.doctor.or.th ได้รวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพสำหรับประชาชนจากนิตยสารหมอชาวบ้าน (ระหว่างปี 2524 ถึงปัจจุบัน)และประมวลความรู้ทางเวชปฏิบัติและการใช้ยาสำหรับผู้ประกอบเวชปฎิบัติทุกสาขา จากวารสารคลินิก (ระหว่างปี พ.ศ. 2530-ปัจจุบัน) รวมทั้งบทความจากหนังสือสุขภาพ คลิปวิดีโอสุขภาพ บทความที่เขียนขึ้นใหม่ ลิงค์จากสื่อสุขภาพอื่นและหน่วยงานด้านสาธารณสุข มูลนิธิหมอชาวบ้านขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก และปรับปรุง ข้อมูลที่ถือว่าจำเป็นและเหมาะสม
  2. การสืบค้นข้อมูลสุขภาพใน www.doctor.or.th สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เป็นข้อมูลทางวิชาการเฉพาะสาขา มีศัพท์วิชาการจำนวนมาก และข้อปฎิบัติ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเท่านั้นจะสามารถเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้ ไม่เหมาะกับประชาชนทั่วไป
  3. บทความที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพใน www.doctor.or.th จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านสุขภาพแก่ผู้เข้าชมเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยในการรักษาของแพทย์แก่ผู้ป่วยเฉพาะรายได้ เนื่องจากการวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยแต่ละรายมีรายละเอียดข้อมูลที่แตกต่างกัน หากมีการนำข้อมูลเว็บไซต์ไปใช้โดยไม่ได้ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ มูลนิธิหมอชาวบ้านจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
  4. ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ คลิปวิดีโอและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ใน www.doctor.or.th นี้ เป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิหมอชาวบ้าน ซึ่งยินดีให้มีการเผยแพร่บทความต่อได้ ตามต้นฉบับ(เต็ม) โดยอ้างแหล่งที่มาและช่วงเวลาที่จัดทำเอกสารให้ครบถ้วน Creative Commons License ห้ามนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ และห้ามคัดลอกข้อมูลเพียงบางส่วน เลียนแบบ ดัดแปลง หรือตีพิมพ์ โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากมูลนิธิหมอชาวบ้านก่อน มูลนิธิหมอชาวบ้านจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งต่างๆ ที่เกิดจาก Website ต่างๆที่ถูก link ออกไปจาก website นี้
  5. ข้อความต่างๆที่มีอยู่ใน www.doctor.or.th ถูกเขียนขึ้นตามหลักของวิชาแพทยศาสตร์ ในช่วงเวลาที่เขียนเท่านั้น ผู้เข้าชมจะต้องยอมรับว่าวิทยาการทางการแพทย์มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การวิจัยต่างๆที่เกิดขึ้นมาในภายหลัง อาจจะทำให้เกิดคำแนะนำใหม่ๆ ที่ต่างออกไปได้ ผู้เข้าชมควรใช้วิจารณญาณในการในการรับข้อมูล หรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ มูลนิธิหมอชาวบ้านจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

แจ้งเพิ่มเติม ปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์ ที่ [email protected]