ข่าวสาร/กิจกรรม

 • 23 เมษายน 2557
  หน่วยพัฒนาสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดบรรยายเรื่อง เวียนศีรษะ... บ้านหมุน ทำอย่างไรดี โดย พญ.ภาณินี จารุศรีพันธ์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพุธที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ...
 • 19 เมษายน 2557
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "กินอยู่อย่างสง่า"ทำอย่างไรไม่ให้ร่างกายเปราะบาง และทำอย่างไรให้จิตใจแจ่มใส อารมณ์ปลอดโปร่งโดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญโภชนาการ และนักเขียนเจ้าของหนังสือคุณภาพเรื่อง “กินอยู่อย่างสง่า”วันเสาร์ที่ 19 ...
 • 5 เมษายน 2557 ถึง 27 เมษายน 2557
  “สวนกระแสการดูแลผู้สูงวัย…ด้วยสมุนไพรรสร้อน” เพราะในวัยสูงอายุ ไม่ว่าหญิงหรือชาย มักประสบปัญหาเกี่ยวกับความไม่สมดุลของธาตุต่างๆ ในร่างกาย ทั้งปิตตะหรือระบบย่อยอาหาร การเผาผลาญที่ลดลง เสมหะหรือการสร้างเยื่อเมือกน้อยลง ทำให้ร่างกายขาดความชุ่มชื้น ...
 • 5 เมษายน 2557 ถึง 7 เมษายน 2557
  มหกรรม พลังวัฒนธรรม และ วิถีเกษตรไทยวันที่ ๕-๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐-๒๑.๐๐ น.ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงข้ามโรงพยาบาลนวนคร ปทุมธานี โทร.๐ ๒๕๒๙ ๒๒๑๒-๓ เว็บไซต์ www.wisdomking.or.th 
 • 5 เมษายน 2557 ถึง 7 เมษายน 2557
  มูลนิธิข้าวขวัญ ดำเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น พัฒนาพันธุกรรมข้าว และพืชพื้นบ้าน วิจัยและพัฒนาผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตร นำทีมโดย คุณเดชา ศิริภัทรกำหนดจัดอบรม “การทำนาอินทรีย์” สำหรับบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ ๕-๗ เมษายน ...
 • 4 เมษายน 2557
  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จัดบรรยายให้ความรู้ (ฟรี) แก่ประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อง โรคของต่อมลูกหมาก วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๗๐๐๙ ตึกสยามินทร์ ชั้น ๗ ...
 • 26 มีนาคม 2557
  หน่วยพัฒนาสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดบรรยายเรื่อง นอนกรน... ภัยร้ายใกล้ตัวคุณ โดย พญ.นฤชา จิรกาลวสวน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพุธที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่อาคาร ...
 • 19 มีนาคม 2557 ถึง 21 มีนาคม 2557
  วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย มีพันธกิจหลักในการฝึกอบรมเภสัชกรให้เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเภสัชบำบัด โดยความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล ...
 • 15 มีนาคม 2557
  โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์ มูลนิธิหมอชาวบ้าน โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "ออฟฟิศซินโดรม กลเม็ดเด็ดพิชิตโรค" วิทยากรโดย คุณครูหนูเล็ก ฉัตริษา ...
 • 1 มีนาคม 2557 ถึง 30 มีนาคม 2557
  มีนาคม เป็นเดือนของสตรีสากล ศูนย์การเรียนรู้ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคโลหิตสตรีสำหรับคุณผู้หญิงท่านใดที่มีปัญหารักษาสิว ฝ้าไม่หาย ปวดท้องประจำเดือน ประจำเดือนมาน้อย ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอมีปัญหาหนาวง่าย ...