ข่าวสาร/กิจกรรม

 • 13 กันยายน 2555
  ร็อกกี้เฟลเลอร์-รีซอร์สอัลลิอันซ์-คีนัน มอบรางวัล Thailand NGO Awards แก่มูลนิธิหมอชาวบ้าน-กองทุนเพื่อการศึกษา-ศูนย์ชีวิตใหม่ เผยองค์กรพัฒนาเอกชนขาดเงินทุนทำงานพัฒนาวันที่ 13 ก.ย. 55 ที่โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ร่วมกับ ...
 • 12 กันยายน 2555
  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จัดบรรยายให้ความรู้ (ฟรี) แก่ประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อง ปวดหลัง โดย นพ.สุรินทร์ ธนพิพัฒน์ศิริ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ...
 • 10 กันยายน 2555 ถึง 12 กันยายน 2555
  โภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๖เรื่อง “ความเชื่อมโยงด้านอาหารสู่ความมั่นคงด้านอาหาร”วันที่ ๑๐-๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะจัดประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ เรื่อง ...
 • 7 กันยายน 2555
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันมหิดล ๒๕๕๕ ในการรณรงค์ร่วมบริจาคให้กับโครงการสร้างศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุช่วยเหลือผู้ป่วยสูงอายุยากไร้ติดตามการถ่ายทอดสด “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ...
 • 21 สิงหาคม 2555
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดกิจกรรมวันมหิดล 2555  ให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ในงาน “ถนนคนรักสุขภาพ”  งานนี้เปิดบริการตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย  ณ  อาคารปฏิบัติการ ชั้น 1  ทางโมเดิร์นไนน์ ...
 • 13 สิงหาคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555
  สลิลภร ปรัชญางค์ปรีชา, จาริกา มาคคช, ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ ...
 • 12 สิงหาคม 2555 ถึง 5 ธันวาคม 2555
  หลักการและเหตุผลในวโรกาส ๘๕ พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ครบรอบ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ครบรอบ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๕ และครบรอบ ๙๙ ปี ...
 • 3 สิงหาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2555
  ดาวโหลดเอกสารฟรี  ที่นี่เเหล่งที่มา : ทีมงานและชมรมรักษ์หทัย
 • 1 สิงหาคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555
  โรคมือ เท้า ปาก พ.ศ.๒๕๕๕กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง และล้างมือกรณีการเสียชีวิตจาก “โรคมือ เท้า ปาก” ของชาวกัมพูชามากกว่า ๕๐ ราย ก่อให้เกิดความตื่นตัวอย่างมากในสังคมไทย โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสหลายชนิด ...
 • 25 กรกฎาคม 2555
  กรดไหลย้อนหน่วยพัฒนาสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดบรรยายเรื่อง กรดไหลย้อน โดย นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่อาคาร ภปร. ...