ครูบพิตร ศรีแสง เศรษฐกิจครัวเรือนดีขึ้น เพราะเลิกบุหรี่ เลิกเหล้า