ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "การดูแลและเยียวยาตนเองด้วยสมาธิบำบัดแบบ SKT"