ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "สร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบำบัด แบบ SKT”