ปฏิญญาว่าด้วย "สิทธิผู้ป่วย" ของแพทยสมาคมโลก* (The World Medical Association Declaration on the Rights of the Patient)