การตรวจสุขภาพก่อนหมดสภาพ : คัดกรองความเสี่ยงปัญหาสุขภาพในการขับขี่ยานยนต์