ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ (ตอนที่ 2) The Fact in Medicine