ชีวิตหมอฉุกเฉิน : บทบาทของโรงพยาบาลต่ออุบัติภัยหมู่