โรคผิวหนังหลายชนิดไม่หายขาด...ถ้ายอมรับความจริงได้ ชีวิตจะสบายขึ้น