คุณธวัชชัย เอกธุระประคัลภ์ รอดได้เพราะการออกกำลังกาย