คำประกาศของแพทยสมาคมโลกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับองค์กรธุรกิจ (THE WORLD MEDICAL ASSOCIATION STATEMENT CONCERNING THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICIANS AND COMMERCIAL ENTERPRISES)*