การใช้ COX-2 inhibitor ร่วมกับ proton-pump inhibitor ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบเรื้อรังหรือข้อเสื่อม