การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่แสนดื้อ (Working with Chronically ill and stubborn patient)